Samværspolitik


Sundhed

 • Vores instruktører har de nødvendige kurser og kan derfor tage ansvar for deres hold på forsvarlig vis.
 • Vi opfordrer vores instruktører til at arbejde for et positivt syn på sundhed.
 • Vi accepterer ikke, at der drikkes alkohol i forbindelse med træning i ROG.
 • Vi tillader ikke alkohol ved vores børnearrangementer.
 • Vores voksenfester er forbeholdt instruktører og medlemmer over 18 år.
 • Vi serverer kun alkohol for personer over 18 år til vores sociale arrangementer.
 • Vi opfordrer instruktører til ikke at ryge i forbindelse med træning i ROG.
 • Vi sælger ikke cigaretter til ROG-arrangementer.
 • Vi forbyder alle former for doping.


Mobning

 • Vi opfordrer vores instruktører til at udvise særlig omtanke ved brug af billeder og/eller optagelser af medlemmerne på de sociale medier. Vi bruger ikke billeder eller video, der kan virke stødende og krænkende for personerne på billedet.
 • Vi styrker fællesskabet bl.a. gennem leg, par- og gruppeaktiviteter, konkurrencer og tilpas svære udfordringer.
 • Det er instruktørens opgave at sørge for en god stemning på holdet. Både under træningen og i omklædningsrummet.
 • Det er et forældreansvar at sikre en rimelig og respektfuld omgangstone mellem vores medlemmer på de forskellige sociale platforme.
 • Vi opfordrer forældre til at deltage i foreningslivet, så de lettere kan opdage, hvis et barn mistrives.
 • I ROG passer vi på hinanden og reagerer derfor hurtigt på henvendelser om mistrivsel.
 • Alle har pligt til at henvende sig til bestyrelsen, hvis man er vidne til eller hører om grov mobning. Bestyrelsen tager alle henvendelser alvorligt og reagerer så hurtigt, som det overhovedet lader sig gøre.
 • ROG behandler alle implicerede parter med respekt og hjælper det uhensigtsmæssige miljø i en bedre retning. Du kan som forældre forvente at blive inddraget, hvis det er nødvendigt.


Seksuelle overgreb

 • ROG kræver en ren børneattest for alle instruktører, der har længerevarende kontakt med børn og unge under 15 år. Alle børneattester fornys minimum hvert tredje år.
 • Vi tillader ikke brug af mobiltelefon i omklædningsrummet. Dette gælder også forældre.
 • Vi tilstræber, at have mere end én instruktør på alle vores børnehold (med udtagelse af vores forældre/barn hold).
 • Der vil altid være mere end én instruktør med på træningsture og til stævner.
 • Vi tillader ikke, at instruktører og ledere inviterer enkelte børn med sig hjem.
 • Vi opfordrer forældre til at deltage i foreningslivet.
 • Alle har pligt til at henvende sig til bestyrelsen, hvis man hører om krænkelser eller fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen tager alle henvendelser alvorligt og reagerer så hurtigt, som det overhovedet lader sig gøre.
 • Vi opfordrer instruktører til at kontakte ROG´s formand, hvis man føler, at man er havnet i en situation, der kan misforstås.
 • “Skolelærerparagraffen” gælder også i ROG. Det er fx ulovligt for en 18-årig instruktør at indlede et forhold til en gymnast, som er yngre end 18 år.
 • Hvis der er mistanke om overgreb, følger ROG DGI´s beredskabsplan. 


Privatlivspolitik

ROGs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gen- nemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person- oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

ROG er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstem- melse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Administrativ medarbejder
Adresse: Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre
CVR: 25 64 23 17
Mail: rog@rog.dk
Website: http://www.rog.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

2) Oplysninger om ansatte, bestyrelse og trænere: 

 •  Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mail- adresse
 •  Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: CPR-nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn.
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på ansatte, bestyrelse og trænere:

 • Håndtering af bestyrelsens og trænernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvej- ningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdlister, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet ellsituation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om bestyrelse og træner til disse, for at der kan modtages information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende


Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale me- dier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.


Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ansatte, bestyrelse og trænere i relevant om- fang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet bestyrelsesmedlem, træner eller som lønnet medarbejder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i over- ensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop- lysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i over- ensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop- lysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede medarbejdere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i over- ensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, bestyrelse og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per- sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsy- net

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til an- den. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Hold i dag

Instagram