Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) og Covid19

Seneste opdatering: 19. marts 2021

Det gælder fortsat at forsamlingsforbuddet umuliggør at vi kan mødes i gymnastiksalen. 

Forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves fra 25 til 50 personer, gældende fra 22. marts 2021. ROG vil for udvalgte hold, hvor vejrliget tillader det, facilitere udendørs træning. Gymnaster vil i dette tilfælde blive kontaktet direkte af træner.

Se evt. pressemeddelelse https://www.stm.dk/presse/pressemeddelelser/aftale-om-ekstra-genaabning-foer-6-april-2021/

De restriktioner, som ikke lempes i denne omgang, forlænges til og med 5. april 2021. Dette betyder, at der tidligst i april åbnes for indendørs idræts- og foreningsaktiviteter.

Covid-19 retningslinjer:

Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) har i tæt samarbejde med Rødovre Kommune på baggrund af de seneste stramninger fra myndighederne og som opfølgning på erfaringer fra opstart af ROG’s sæson 2020/21 vedtaget yderligere regler for træning, som vi alle skal hjælpe hinanden med at overholde.

Det betyder følgende for deltagere på ROG’s mange gymnastikhold:

Det har vist sig, at skift fra ét hold til det næste hold giver udfordringer. Når medlemmer der forlader hallen møder medlemmer der ankommer til træning i omklædning eller indgangspartier opstår der situationer med for mange mennesker på for lidt plads. Derfor ændrer vi nu procedure, således at det fremover vil være en ROG træner, som afhenter næste hold udenfor hallerne. Det betyder, at medlemmer før træning skal vente udenfor, indtil jeres træner kalder jer ind. Gymnaster skal komme omklædt, da vi forventer, at omklædningsrum i nærmeste fremtid ikke må benyttes. Det er i den sammenhæng vigtigt at alle forsøger at holde god afstand til andre medlemmer og andre hold.

Generelt lægger Rødovre og Omegns Gymnastikforening sig op ad DGI Gymnastiks justerede anbefalinger til genopstart efter Corona, som du kan læse nærmere om i dette link


I ROG arbejder vi naturligvis efter Kulturministeriets retningslinjer og tager fælles ansvar for at smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem gymnasterne, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. Host og nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. Træningen faciliteres indenfor disse rammer.


Det er meget vigtigt at alle instruktører og medlemmer er opmærksomme på og efterlever følgende retningslinjer:


Tegn på sygdom: Bliv hjemme

Det gælder for ALLE, at det ikke er lovligt at møde op til træning, hvis der er tegn på sygdom (hoster, feber, snot mm). Trænerne kan til enhver tid bede et barn om ikke at deltage i træningen og anvise dem et sted, hvor de kan vente. 

Såfremt en gymnast bliver testet positiv for Corona, SKAL dette meldes snarest til Rødovre og Omegns Gymnastikforening på rog@rog.dk og gymnasten må ikke møde op til træning.

Eventuelle andre henvendelser vedr. Covid19 kan ske til foreningens formand Thomas Bak på thomasbak@rog.dk.

 

Begrænsninger i antal deltagere på holdene

Rødovre Kommune har udsendt en oversigt over alle haller og idrætssale, med angivelse af hvor mange personer vi må være i hver hal. Der skal være min. 4 m2 pr. person, og derfor har vi justeret deltagerantallet på hvert hold, så vi ikke overskrider det samlede antal. Dette betyder at der er restriktioner i forhold til tilskuere, og til at afhente/bringe gymnaster ind i hallen.

 

Ankomst og afhentning


Fra 29. oktober 2020 indføres der krav om mundbind på alle idrætsanlæg og kulturinstitutioner for medlemmer i alderen 12 og derover, dog ikke under selve idrætsaktiviteten.

Såvel aflevering som afhentning skal ske udenfor hallerne. Der må ikke være tilskuere under træning. Aftal gerne med dit barn hjemmefra, hvordan afleveringen finder sted.

På skolerne skal gymnaster vente udenfor indtil de bliver hentet af deres træner.

Alle medlemmer skal spritte hænder af/vaske hænder inden træningen. Gymnasterne skal have eget håndsprit med. Hvor det er muligt stiller ROG også håndsprit ud på træningsstederne til brug for medlemmerne.

 

Omklædning og overlap mellem hold

Vi skal undgå ophold i omklædningsrum for at sikre, at vi ikke bliver for mange samlet på for små arealer. Gymnasterne skal derfor møde op til træning omklædt.

Når træning er slut skal alle gymnaster forlade hallen så hurtigt som muligt, og indtil videre er der således ikke adgang til at gå i bad efter træning.

Først når træneren på det næste hold vurderer, at der er god plads til næste hold, afhenter træneren sine gymnaster, som venter udenfor.

 

Forældre i salen

Forældre eller andre tilskuere må ikke være tilskuere i salen under træning. Af hensyn til det generelle forsamlingsforbud, som gælder i andre sammenhænge kan vi ikke afvige fra dette forbud.

 

Foreningens Instruktører

ROG’s instruktører er bekendt med DGI’s retningslinjer i forhold til Covid19 - som i videst muligt omfang efterleves.

Instruktørerne sikrer inden påbegyndelse af træning, at alle gymnaster har vasket/sprittet hænder.

Instruktørerne tilrettelægger træningen således, at afstandskrav på 2 meter ved fysisk aktivitet tilstræbes overholdt.

Instruktørerne sikrer, at redskaber sprittes af/rengøres under alle holdskift.

Events

Sponsorer